Hvad skete der så til den der forsamling?

Hvis du var en af dem, der ikke var der – eller var der, men har glemt, hvad vi talte om, så kan du læse referatet fra årets Generalforsamling her.

Generalforsamling i Aarhus 1900 Volleyball
Mandag den 7. marts 2011 kl. 19.00
i kantinen på svømmestadion.

1. Valg af dirigent.

Christine Schäfer blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt

2. Bestyrelsens beretning fra det forgangne år.

Formanden Christine Jürgensen aflagde bestyrelsens beretning fra det forgangne år (kan læses her). Der blev ikke stillet uddybende spørgsmål.

3. Repræsentant fra 1900 hovedledelsen informerer.

Henning Andersen deltog i generalforsamlingen som repræsentant for 1900 hovedledelsen.

Der blev ikke aflagt en længere beretning her fra, da hovedledelsen mest er interesseret i at høre hvad der foregår i klubben og komme med eventuelle kommentarer her til.

4. Kassereren fremlægger regnskabet for 2010

Christian Holm Petersen, kasserer, fremlagde regnskabet for 2010.

Der var fra hans side følgende kommentarer til regnskabet:

 • Kontingentindtjeningen faldt i forhold til budgettet grundet færre spillere og flere divisionsspillere der har frit kontingent.
 • Indtægter på frivilligt arbejde har ikke levet op til forventningerne pga. fald i antallet af vagter til de faste arrangementer.
 • Der var et fald i indtægter fra salg i klubhuset, da vi mistede dette i løbet af sæsonen.
 • Posten Anden indtægt er et resultat af at tidligere kasserer ikke har modregnet kreditnotaer, penge som vi havde til gode. De er nu blevet krævet ind.
 • De samlede indtægter for 2010 var således knap 240.000 kr., ca. 30.000 kr. lavere end forventet.
 • Klubben har mistet ca. 5.000 kr. på at flere personer er stoppet i klubben uden at have betalt kontingent, og siden ikke har været til at få fat på.
 • Posten med kampbøder stammer f.eks. fra tilfælde, hvor der ikke er blevet indtelefoneret rigtigt og ikke er stillet de korrekte dommere.
 • Der er i denne sæson ikke blevet indkøbt det forventede sæt spillertøj, men kun indkøbt ekstra liberotrøjer og suppleret til mangelfulde sæt.
 • Det afsatte beløb til lokaleleje blev ikke benyttet, da dette blev billigere end forventet.

Resultatet af regnskabet er, at der har været et beskedent underskud på 3.247,12 kr. og der blev henvist til at balancen var i orden.

Regnskabet for 2010 blev godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent samt godkendelse af budget.

Budgettet for 2011 blev fremlagt af kassereren.

Der er budgetteret med øgede indtægter fra kontingent, da der forventes flere spillere, og da der stilles forslag om en stigning i kontingent. Dette er begrundet med at hallejen det kommende år kommer til at stige ca. 25 %.

Da det er usikkert om vi det kommende år vil få nogen indtægter på frivillige vagter ved Marselisborgløbet og Vigør, budgetteres der ikke med nogen indtægter her.

Henning Andersen fra 1900 hovedledelsen kunne i forlængelse her af meddele, at disse arrangementer ikke har den succes som tidligere, men at man fra hovedledelsen er i gang med flere projekter, der måske kan give indtægter til klubberne.

Det er fra bestyrelsens side valgt, at klubben ikke har meldt ind på tjanser til arrangementet Sculptures by the sea, da det var urealistisk at vi kunne finde det krævede antal frivillige

Da halgebyrerne stiger med ca. 25 % det kommende år er der budgetteret med øgede udgifter på dette punkt.

Der er budgetteret med et underskud på godt 11.000 kr., selv med de foreslåede stigninger i kontingentet.

Henning Andersen fra hovedledelsen stillede spørgsmål ved at der blev budgetteret med kampbøder. Forklaringen på  dette er, at disse er uundgåelige, pga. mange tastefejl og da der gives bøder ved petitesser.

Der blev stillet spørgsmål ved om der er budgetteret med for lidt til lokaleleje til fester. Da cykelbanen lejes for et beskedent beløb, og det er det eneste lokale der kræver leje er der beskedne  udgifter til dette.

Posten med jubii-cup var tidligere udgifter til leje af en bus her til.

Fremtidens 1900 var et tidligere udviklingsprojekt og er ikke aktuelt længere.

Ud over at få flere indtægter ved at hæve kontingentet, har bestyrelsen tænkt at alle haltider der ikke benyttes opsiges, eller at klubben får dækket udgifterne for disse ved at indgå i et samarbejde om ungdomsarbejde med andre klubber. Har kontaktet de øvrige klubber og afkrævet svar på om de er interesserede i det pågældende samarbejde, inden 15. april..

Der var en længere diskussion af hvorvidt kontingentet skulle hæves. Bestyrelsens forslag var at stigningen skulle være 100 kr. om året for alle medlemmer.

Flere forslag om at underskuddet i stedet skal dækkes ved mere frivilligt arbejde blev fremsat.

Det blev konstateret, at det er forventet at vi stadig vil være konkurrencedygtige med andre klubber i Århus med den angivne stigning. Alle klubber får problemer med stigende halpriser.

Derudover blev der fremsat forslag om en ordning hvor alle betaler den angivne stigning i kontingent, og så evt. kan ”vinde pengene tilbage” hvis der skulle komme noget frivilligt arbejde.

Der blev protesteret mod at motionsspillerne får en lige så stor stigning som øvrige spillere, da klubben ikke har lige så mange udgifter på dem som øvrige spillere, og kun en træning om ugen.

Herudover blev det diskuteret at hente indtægter ved sponsoraftaler. Der arbejdes på dette, men da det er sjældent at man får kontanter fra sponsorer løser det ikke det foreliggende problem.

Det blev ved afstemning godkendt at hæve kontingentet med 100 kr. for alle medlemmer.

19 ud af 23 stemte for.

Budgettet blev godkendt med den tilføjelse at underskuddet skal forsøges dækket via frivilligt arbejde.

Enstemmigt godkendt.

6. Behandlingen af indkomne forslag

Ikke nogen indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsen:

 1. Formand (vælges for 1 år)

Christine Jürgensen genopstiller ikke.

Anne Kjeldahl stiller op som formand og blev valgt.

 1. Kasserer. (vælges for 2 år)

Christian Holm (HDIV) genopstiller.

Har informeret bestyrelsen om at det bliver med nedsat aktivitet inden for bestyrelsen.

Christian Holm valgt som kasserer.

 1. 2-3 menige bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år)

Lars Syska er på valg og genopstiller, under forudsætning af at der ikke er andre der ønsker at opstille. Peter Nørgaard opstillede op hvorfor Lars Syska trækker sig. Peter Nørgaard valgt

Lise Johansen er  på valg og genopstiller og blev valgt.

Christine Jürgensen opstillede og blev valgt.

 1. 2-3 suppleanter (vælges for 1 år)

Anne Kjeldahl genopstiller ikke, da hun er valgt som formand.

Hanne Bønding genopstiller ikke.

Jakob Møller opstiller som 1. suppleant.

Thomas Rissgaard opstiller og er valgt som 2. suppleant.

Christine Schæfer opstiller som 3. suppleant og er valgt.

 1. Revisor og revisorsuppleant (vælges for 1 år)

Revisor Nina Skiversen genopstiller ikke

Tine Hansen (JSD) opstiller og blev valgt som revisor.

Lise Julsrud er på valg som suppleant og genopstiller, hun blev valgt.

Evt.

Der var ingen punkter til punktet ”eventuelt, men flere benyttede lejligheden til at kommentere det gode og hurtige møde, samt det store antal af valgte der ikke deltog i mødet

Herudover blev der udtrykt forhåbning om at der ville blive fulgt op på alle de gode forslag der blev rejst på mødet.

Da der ikke var øvrige punkter takkede Christine Schäfer som dirigent for god ro og orden og afsluttede mødet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.